Riesterův spořící plán s fondem UniProfiRente/4P

Bezstarostný „RiesterRente“ důchod

Cílem Riestrova plánu investic UniProfiRente/4P našeho partnera Union Investment je maximálně využít možností burzovních trhů. Čím dříve začnete, tím více se to vyplatí. To nejlepší: Stát Vám pomůže příspěvky a daňovými výhodami2.

Přehled Riestrova plánu úspory fondu UniProfiRente/4P

Kombinujte příležitosti s jistotou.

S UniProfiRente/4P můžete co nejdéle využívat příležitostí akciových trhů, a to jak ve fázi spoření, tak ve fázi vyplácení. Vaše příjmy a státní příspěvky jsou zaručeny na začátku výplatní fáze. Díky investicím do fondů může výplata během výplatní fáze ještě stoupnout, ale nikdy spadnout pod garantovanou částku.

Vaše výhody s UniProfiRente/4P

 • Oceněno jako "vynikající výše důchodu"3: Během výplatní fáze si budete do konce života užívat atraktivní vyplácení dodatečného důchodu.

 • Možnost vysokých příjmů – 100% záruka1: Protože Vaše vklady mohou být až do výše 100% investovány do akciových fondů, můžete těžit z vyšších výnosových příležitostí. Současně jsou zajištěny Vaše vklady a státní příspěvky na počátku výplatní fáze.

 • Státní podpora2: Vaše vklady jsou dotovány. Mimořádné vklady mohou ušetřit možné dodatečné daně.

 • Bezstarostně a pohodlně: S UniProfiRente/4P se rozhodnete pro „RiesterRente“ důchod, který Vám nabízí snadný přístup ke státem dotovanému zajištění ve stáří.

 • Profitujte dlouhodobě: Čím dříve začnete s RiesterRente, tím delší dobu využíváte možnosti příjmů na mezinárodních kapitálových trzích.

Vaše rizika s UniProfiRente/4P

 • kolísání cen způsobené tržními faktory, kurzovní a výnosová rizika4

 • Kolísání cen v důvodu opožděné platby/platební neschopnosti jednotlivých vystavovatelů nebo smluvních partnerů4

 • Kolísání cen z důvodu zvýšeného rizika u jednoho či více emitentů.4

 • Zvýšené riziko kolísání cen způsobené spojením fondů nebo technikami používanými pro správu fondů4

 • Zvýšené riziko kolísání cen a riziko ztrát způsobené investicemi v rozvojových zemích a koncentrace rizik v konkrétních zemích a regionech ( politické a ekonomické vlivy) 4

 • Výše variabilní složky výplaty může kolísat. Tento pokles je možný max. do výše garantované částky.

Označení pro Union Investment

Siegel Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Pokud jde o kvalitu, není nic tak cenné, jako objektivní úsudek. Nezávislý institut pro penzijní a finanční plánování potvrzuje UniProfiRente/4P od Union Investment jako "vynikající výši důchodu"3.

UniProfiRente/4P byla na základě testů již 13 pozitivně hodnocena, naposledy v říjnu 20175. V čísle10/2017 nezávislí odborníci na základě finančního testu uvádějí, že nejvyšší výnosnost mezi spořícími fondy nabízí UniProfiRente/4P […]".

Státní podpora

Riester-příspěvek

Stát podporuje ty, kteří se starají o zajištění ve stáří pomocí tzv. Riestrova příspěvku. Plný příspěvek obdržíte, pokud ušetříte alespoň 4% z hrubého příjmu, který jste měli v předchozím roce (max. 2.100 EUR včetně příspěvků). V následující tabulce jsme pro Vás shrnuli jednotlivé vklady a příspěvky.

Riester-vklady na rok2 příspěvky

Základní příspěvek

175 EUR

Bonus při nástupu do zaměstnání (jednorázový)6

200 EUR

Příspěvek na dítě (narozené před rokem 2008 )

185 EUR
Příspěvek na dítě (narozené po roce 2008 ) 300 EUR

Daňové zvýhodnění²

Vaše výdaje na RiesterRente (vlastní vklad plus příspěvky) můžete až do výše 2.100EUR za rok uvést ve Vašem daňovém přiznání jako zvláštní výdaje. V rámci posuzování daně z příjmů kontroluje daňový úřad, zda je pro Vás výhodnější příspěvek nebo daňová výhoda. Pokud jsou daňové úspory vyšší než příspěvek, bude Vám rozdíl připsán, to Vám ušetří dodatečné daně. Přesná daňová úprava závisí na Vaší osobní situaci a podléhá změnám rámcových daňových podmínek.

Žádost o příspěvek

Žádost Vám umožňuje požádat o příspěvek na příspěvkový rok v zákonné lhůtě dvou let. Díky nastavení trvalého režimu příspěvků nemusíte žádat každý rok.

Výpisy a přehled o stavu investic

Na konci každého čtvrtletí dostane každý investor Unionu zdarma poštou nebo elektronicky výpis s informacemi o vkladech. V případě Riester vkladů je výpis vyhotován jednou ročně za uplynulý rok. Také daňový doklad obdrží každý investor automaticky jednou ročně.

Koncept vkladů

Široké možnosti spořící fáze

U UniProfiRente/4P jsou Vaše vklady a příspěvky investovány do akciového fondu UniGlobal Vorsorge nebo penzijního fondu UniEuroRenta . Stávající majetek u UniGlobal Vorsorge zdarma převádí náš partner Union Investment na UniEuroRenta. Přechod z penzijního fondu na akciový fond je také možný. To se provádí automaticky dle daného konceptu, který zohledňuje především zbývající dobu trvání smlouvy a individuální situaci. V případě zájmu si můžete sami provést částečný nebo úplný převod majetku z akciového fondu UniGlobal Vorsorge do penzijního fondu UniEuroRenta.

"Skvělá výše důchodu"3 ve výplatní fázi

Cílem Union Investment je platit Vám co nejvíce již od prvního měsíce. Váš vklad bude denně kontrolován a jeho složení bude možné případně ještě vylepšit. Dle situace mohou být Vaše již uložená aktiva vždy investována do bezpečnějších nebo výhodnějších fondů. Jedná se tak o dvojí strategii, která má za cíl ochránit Váš majetek a zároveň využít možnosti k jeho rozšíření.

Informace pro investory

Informace o produktu UniProfiRente/4P

V rámci smluvních podmínek zajištění ve stáří budou během spořící fáze k získání podílů z fondů účtovány poplatky za uzavření smlouvy a provozní náklady. Tyto údaje naleznete v příslušných informacích o produktech. Kromě nákladů spojených s uzavřením smlouvy a provozních nákladů vznikají další náklady. Výše těchto nákladů odpovídá poměrné části celkových nákladů a naleznete ji v informacích o fondu. Za podíly ve fondech nebudou ve výplatní fázi dle rámcových smluvních podmínek účtovány žádné poplatky. Ostatní náklady vzniklé v průběhu výplatní fáze naleznete také v následujících informacích.

Časté otázky ohledně spoření s fondem UniProfiRente 4/P

Jak získám státní příspěvek?

Abyste získali státní příspěvek, musíte předložit vyplněnou "žádost o příspěvek na důchod " do dvou let Vašemu poskytovateli důchodu. Tímto ho zplnomocňujete každoročně žádat o příspěvek u ,,Centrálního penzijního úřadu, (ZfA). Plná moc je platná do dalšího vyzvání a měla by být aktualizována v případě změn. Váš poskytovatel důchodu předává Vaše údaje dále na příspěvkovou kancelář /ZfA/, která určuje výši Vašeho příspěvku. Tato částka bude následně uvedena ve Vaší smlouvě. Zároveň můžete uvést tyto výdaje na důchod ( vlastní příspěvek plus státní podpora) do výše max. 2.100 EUR ročně ve Vašem daňovém přiznání jako zvláštní výdaje. Finanční úřad pak v rámci posuzování daně z příjmu určuje, zda je pro Vás výhodnější varianta daňového zvýhodnění nebo příspěvek státu. Pokud jsou daňové úspory vyšší než příspěvek, bude Vám rozdíl připsán. To Vám může ušetřit další poplatky na daních.

Kdo má nárok na přípěvek RiesterRente?

"Riestern" může každý, na koho se vztahuje zákonné důchodové pojištění. Nárok na Riester – příspěvek mají také státní úředníci, zemědělci a dokonce i nepracující rodiče vychovávající nezletilé děti.

Nárok na Riester – příspěvek mají následující osoby:

 • částečně zaměstnané osoby, které se podílejí na zákonném důchodovém pojištění

 • příjemci dávek v nezaměstnanosti

 • rodiče během tříleté rodičovské dovolené

 • pojištění zemědělci

 • osoby pečující o nemohoucí, na které se vztahuje zákonné důchodové pojištění

 • osoby samostatně výdělečně činnéDůležité výjimky:

 • zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, na které se nevztahuje zákonné důchodové pojištění nebo jsou členy profesních důchodových systémů ( např. architekti, lékaři a právníci)

 • zaměstnanci na zkrácený pracovní poměr, kteří neplatí příspěvky do státního důchodového systému

U manželů je postačující, pokud jeden z partnerů splňuje požadavky. Druhý partner obdrží vlastní Riester – příspěvek, pokud odvádí ročně alespoň 60 EUR.

Důležité informace o rizicích investičních produktů

Zde uvedené informace poskytují pouze obecné údaje k jednotlivým typům finančních nástrojů. Nepředstavují příležitosti a rizika investičních produktů a neměly by nahradit podrobné a komplexní informace a rady. Volksbank Löbau-Zittau eG Vám poskytne podrobné informace o investičních strategiích a produktech včetně souvisejích rizik, míst a vedlejších nákladů předtím, než Vám předloží investiční návrh v rámci poradenského servisu.

 1. 100% záruka Vašich vkladů a státních příspěvků na začátku výplatní fáze

  Garant: Union Investment Privatfonds GmbH.

 2. Momentálně platné podmínky o státní podpoře mohou být v budoucnu změněny.

 3. Zdroj: Studie "Rendite und Renten-Höhe von Riester-Produkten", Institut Vorsorge und Finanzplanung GmbH, k datu: Červenec 2016.

 4. Tato rizika jsou omezena 100% zárukou na příspěvky zaplacené na začátku spoření.

 5. Vydání finančních testů: 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013; 2014; 2017.

 6. Začínající pracující, kteří ještě nedosáhli věku 25 let.